Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Posiadacze samochodów muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to jednak tylko jedno z ubezpieczeń dedykowanych właścicielom samochodów. Jakie są jeszcze dodatkowe ubezpieczenia samochodów?

 

Oprócz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej towarzystwa ubezpieczeniowe proponują właścicielom samochodów także ubezpieczenia dobrowolne. Do ubezpieczeń, których nie trzeba, ale warto posiadać należą:

  • ubezpieczenie Autocasco;
  • assistance;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Ubezpieczenie OC

 

Ważną polisę OC muszą posiadać nie tylko właściciele samochodów osobowych, które są zarejestrowane, ale także motocykli skuterów, samochodów ciężarowych, busów, ciągników rolniczych, itp. Ubezpieczenie OC chroni sprawcę szkody wyrządzonej podczas kolizji drogowej  przez jej finansowymi konsekwencjami. Za brak ważnej polisy OC czy za zwłokę w jej wykupieniu można zostać ukaranym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Polisa Autocasco

 

Jest ubezpieczeniem, którego właściciele samochodów nie muszą kupować. Są jednak sytuacje, w których można żałować, że tego ubezpieczenia brak. Polisa AC zapewnia finansową rekompensatę nie tylko w chwili, gdy samochód lub elementy jego wyposażenia zostaną skradzione. Zakres polisy AC może obejmować także inne szkody na pojeździe, na przykład jego uszkodzenie bądź zniszczenie na skutek opadów gradu czy upadku drzewa podczas huraganu.

Ubezpieczenie assistance

 

To polisa, która polega na udzieleniu pomocy na przykład w chwili awarii samochodu na trasie; w razie takiego zdarzenia samochód może być naprawiony lub odholowany do najbliższego warsztatu na koszt ubezpieczyciela. W ramach polisy assistance można liczyć także na auto zastępcze na czas naprawy własnego auta uszkodzonego podczas kolizji.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

To dobrowolne ubezpieczenie osobowe, które chroni życie i zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Świadczenie jest wypłacane osobom, które odniosły trwały uszczerbek na zdrowiu lub bliskim na wypadek śmierci.